classe-obrera-salariat-lluites-de-classe-9788494012617

Com definir una classe social i, especialment, el que Marx designava amb la categoria classe obrera o proletariat que, a la seva època, recobria la mateixa realitat sociològica? La noció d'assalariat és equivalent al que aleshores el moviment obrer anomenava classe obrera? Com articular l'anàlisi de les relacions de classe i de les relacions de gènere? Com analitzar l'ofensiva neoliberal i la seva política de deconstrucció de la relació salarial sorgida del període de l'"Estat del Benestar"? Ha esdevingut obsoleta la rreferència a la centralitat del conflicte entre el proletariat i el capital, i ha estat reemplaçada per moviments socials de diverses menes o per les lluites de la "multitut"?

Aquest llibre s'ocupa d'aquests interrogants d'una manera oberta i no dogmàtica, tot intentant només d'aportar elements per als debats necessaris.

Arrels a octubre - Roger Castellanos i Corbera i David Rodríguez i Albert (coordinadors)
L'alternativa socialista - Michael A. Lebowitz
Marxismo negro - Daniel Montáñez Pico
La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo - V.I. Lenin
El derecho de las naciones a la autodeterminación - V. I. Lenin
Marxismo y comunicación - Francisco Sierra Caballero